Kierunek KULTUROZNAWSTWO - studia licencjackie

Studia kulturoznawcze prowadzone są przez Instytut Kultury Współczesnej (dawniej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) od 1976 r. W roku 2005 uzyskały certyfikat jakości kształcenia (tzw. akredytację) Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, a w roku 2010 – Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia kulturoznawcze mają charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, drugi stopień – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Na obu poziomach studiów przedmioty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią zajęcia wspólne (ogólne – np. język obcy, podstawowe – np. podstawowe problemy filozofii i kierunkowe – np. wstęp do kulturoznawstwa), drugą – zajęcia specjalnościowe (np. historia filmu, historia teatru, historia literatury). Wyboru specjalności w ramach kierunku kulturoznawstwo dokonuje się po pierwszym semestrze.

 

 

AKTUALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład zajęć na semestr zimowy

  

  

PLANY STUDIÓW (SIATKI)

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.

 

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH 

 

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.