Kierunek KULTUROZNAWSTWO - studia licencjackie

Studia kulturoznawcze prowadzone są przez Instytut Kultury Współczesnej (dawniej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) od 1976 r. W roku 2005 uzyskały certyfikat jakości kształcenia (tzw. akredytację) Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, a w roku 2010 – Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia kulturoznawcze mają charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, drugi stopień – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Na obu poziomach studiów przedmioty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią zajęcia wspólne (ogólne – np. język obcy, podstawowe – np. podstawowe problemy filozofii i kierunkowe – np. wstęp do kulturoznawstwa), drugą – zajęcia specjalnościowe (np. historia filmu, historia teatru, historia literatury). Wyboru specjalności w ramach kierunku kulturoznawstwo dokonuje się po pierwszym semestrze.

 

 

AKTUALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład zajęć

  

  

PLANY STUDIÓW (SIATKI)

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.

 

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH 

 

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.