Kierunek KULTUROZNAWSTWO - studia licencjackie

Studia kulturoznawcze prowadzone są przez Instytut Kultury Współczesnej (dawniej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) od 1976 r. W roku 2005 uzyskały certyfikat jakości kształcenia (tzw. akredytację) Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, a w roku 2010 – Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia kulturoznawcze mają charakter dwustopniowy. Pierwszy stopień – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, drugi stopień – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Na obu poziomach studiów przedmioty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią zajęcia wspólne (ogólne – np. język obcy, podstawowe – np. podstawowe problemy filozofii i kierunkowe – np. wstęp do kulturoznawstwa), drugą – zajęcia specjalnościowe (np. historia filmu, historia teatru, historia literatury). Wyboru specjalności w ramach kierunku kulturoznawstwo dokonuje się po pierwszym semestrze.

 

 

AKTUALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład zajęć na semestr zimowy

  

  

PLANY STUDIÓW (SIATKI)

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.

 

 

 

WYBÓR ZAJĘĆ MODUŁOWYCH 

Dla studentów I roku

Informujemy, że zapisy na moduły odbywać się będą przez Internet w ramach rejestracji żetonowej, poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl.

Termin:   18.02.2018 godz. 12:00 do 20.02.2018 godz. 23:59  

Kod rejestracji: 01-KULT-L-17/18-1L

Opis rejestracji: Wydz. Filologiczny. Kulturoznawstwo, I rok (I stopień) - rejestracja na zajęcia modułowe, L-17/18

Kod typu żetonu: 0100-KULTUR-1L

Studenci mogą wybrać jeden z trzech modułów (limit 15 miejsc):

Moduły dla I roku kulturoznawstwa I stopień:

- Narracje kulturowe

poprzez wybór zajęć: „Współczesne kino francuskie”, mgr M. Kasprzak

- Kultury pozaeuropejskie

poprzez wybór zajęć: „Po co stać na głowie? Joga jako filozofowanie w pierwszej osobie”, dr L. Karczewski;

- Ciało w kulturze:

poprzez wybór zajęć: „Ciała monstrualne w kulturze europejskiej i amerykańskiej”, prof. A. Izdebska

Należy zdecydować się na jeden moduł i w jego ramach należy zaliczyć wszystkie przewidziane w programie przedmioty. Wybór wskazanego przedmiotu wiąże się z wyborem całego modułu.

 

Dla studentów II roku

Informujemy, że zapisy na moduły odbywać się będą przez Internet w ramach rejestracji żetonowej, poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl.

Termin:   18.02.2018 godz. 12:00 do 20.02.2018 godz. 23:59  

Kod rejestracji: 01-KULT-L-17/18-2L

Opis rejestracji: Wydz. Filologiczny. Kulturoznawstwo, II rok (I stopień) - rejestracja na zajęcia modułowe, L-17/18

Kod typu żetonu: 0100-KULTUROZN-2L

Studenci mogą wybrać jeden z dwóch dostępnych modułów (limit 11 miejsc):

Moduły dla II roku kulturoznawstwa I stopień:

- Wielka Awangarda

poprzez wybór zajęć: „Wielkie marzenia Wielkiej Awangardy”, dr I. Hübner,

- Laboratorium działań twórczych

poprzez wybór zajęć: „Zburzyć spektakl – oblicza teatru poszukującego”, dr D. Leśnikowski

Informacje dotyczące modułów znajdują się na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce "Dla Studentów/Zajęcia fakultatywne i modułowe/Sylabusy proponowanych zajęć". Każdy student dysponuje jednym żetonem.

PROSIMY O DOKONYWANIE PRZEMYŚLANYCH DECYZJI PODCZAS ZAPISÓW. W sytuacji, gdy Państwa żeton nie jest aktywny proszę kontaktować się z Panią Dorotą Prasalską:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI ŻETONOWEJ NA SPECJALIZACJE BĄDŹ MODUŁY DYREKTOR IKW PODEJMUJE OSTATECZNĄ DECYZJĘ I ZATWIERDZA LISTY PRZYJĘTYCH OSÓB. WSZELKIE ODWOŁANIA NALEŻY KIEROWAĆ DO DYREKTORA IKW prof. dr hab. Piotra Sitarskiego.

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Na zajęcia fakultatywne (także wybrane z modułów) należy dokonywać rejestracji przez system USOS.

Termin:   23.02.2018 godz. 18.00 do 25.02.2015 godz. 23.59  

Student może wybrać jako zajęcia fakultatywne przedmiot spośród propozycji IKW:

Stopień I:

1. Pierwsza dekada nowego kina. Polska kinematografia w latach 1945-1955, mgr Jarosław Grzechowiak, (limit 25 osób)

2. Z laboratorium groteski: Kabaret Starszych Panów, mgr Irena Lewkowicz, (limit 25 osób)

lub fakultety z proponowanych zajęć w ramach modułów:

Ciało w kulturze:

1. Ciała monstrualne w kulturze europejskiej i amerykańskiej, prof. Agnieszka Izdebska, (limit 15 osób)

2. Oczy szeroko otwarte – filmowe wizerunki cielesności, fakultet zespołowy, koordynatorka: prof. Małgorzata Jakubowska (limit 15 osób)

3. Kulturowa historia ciała, dr Piotr Olkusz (limit 15 osób)

Kultury pozaeuropejskie

4. Analiza współczesnego serialu amerykańskiego, mgr Artur Borowiecki (limit 15 osób)

5. Człowiek i świat pismach wybranych myślicieli indyjskich: Aurobindo Ghose, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, dr Elżbieta Kołdrzak (limit 15 osób)

6. Po co stać na głowie? Joga jako filozofowanie w pierwszej osobie, dr Leszek Karczewski (limit 15 osób)

Narracje kulturowe

7. Współczesne kino francuskie, mgr Marta Kasprzak, (limit 15 osób)

8. (O)powieści popularne., dr Irena Hübner, (limit 15 osób)

Laboratorium działań twórczych

9. Kreacja przekazu wielotworzywowego, mgr M. Pawlicka, dr A. Przybyszewska (limit 15 osób)

10. Analiza i krytyka sztuki nowych mediów, prof. Ryszard Kluszczyński (limit 10 osób)

11. Zburzyć spektakl – oblicza teatru poszukującego dr Dariusz Leśnikowski (limit 15 osób)

Wielka Awangarda

12. W rytmie tanga. Polskie kino lat 30. między rozrywką a awangardą, mgr Artur Petz, (limit 15 osób)

13. Wielkie marzenia Wielkiej Awangardy, dr Irena Hübner, dr Piotr Olkusz, (limit 15 osób)

Oferta ta nie dotyczy studentów kulturoznawstwa I stopnia (I i II rok), którzy wybierają całe moduły.

 

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do sekretariatu do 4 marca.

W przypadku, gdy wybrany przez studenta fakultet zostanie odwołany student ma możliwość zapisania się na inny fakultet. Po drugim tygodniu semestru zostanie ogłoszona lista fakultetów odwołanych z powodu zbyt małej ilości uczestników. Po korektach, liczba uczestników zajęć fakultatywnych nie powinna liczyć więcej, niż 30 uczestników.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal". Student zobowiązany jest w takim przypadku do płatnego powtarzania przedmiotu.

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,

b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,

c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć). 

 


Opisy zajęć modułowych

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.