Kierunek KULTUROZNAWSTWO - studia magisterskie

Studia kulturoznawcze prowadzone są przez Instytut Kultury Współczesnej (dawniej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) od 1976 r. W roku 2005 uzyskały certyfikat jakości kształcenia (tzw. akredytację) Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, a w roku 2010 – Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Drugi stopień studiów – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.

Przedmioty dzielą się na dwie grupy. Pierwszą stanowią zajęcia wspólne, drugą – zajęcia specjalnościowe. Wyboru specjalności w ramach kierunku kulturoznawstwo dokonuje się po pierwszym semestrze.

 

 

AKTUALNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozkład zajęć na semestr zimowy

  

  

PLANY STUDIÓW (SIATKI)

Plany studiów (w formacie xls) uporządkowane są wg przedmiotów wspólnych (arkusz główny) i specjalnościowych (arkusze ze skrótowymi nazwami specjalności) oraz w układzie semestralnym.

 

 


WYBÓR SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

 

Podczas pierwszych dwóch tygodni semestru letniego student kulturoznawstwa magisterskiego powinien korzystać z konsultacji oraz zajęć seminaryjnych, aby ustalić promotora i zakres tematyczny pracy magisterskiej. Po tym terminie zostanie ogłoszona rejestracja żetonowa i zapisy na konkretne seminaria.  Termin rejestracji zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy roku. 

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Na zajęcia fakultatywne (także wybrane z modułów) należy dokonywać rejestracji przez system USOS.

Termin:   23.02.2018 godz. 18.00 do 25.02.2015 godz. 23.59  

 

Student może wybrać jako zajęcia fakultatywne przedmiot spośród propozycji IKW:

1.Chinatown analiza kompletna, prof. Stefan Czyżewski , (limit 25 osób)

2. Paradoksy kina braci Coen – noir, neo-noir i filmowa komedia, dr Kamila Żyto (limit 25 osób)

3. Ikar i jego kulturowa kariera, dr Irena Hübner (limit 25 osób)

4. Związki sztuki i gier wideo, mgr T. Safijanowski (limit 25 osób)

 

Zajęcia należy wybierać zgodnie z własnym stopniem studiów. Nie będą zaliczane fakultety z I poziomu studiów studentom studiów magisterskich (II stopień).

Informacje dotyczące oferty zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce: Dla Studentów/Zajęcia fakultatywne i modułowe/Sylabusy proponowanych zajęć.

Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący dokonuje korekty listy uczestników. W przypadku nieobecności student zostaje wykreślony z listy uczestników. Ostateczną listę przygotowuje prowadzący i przesyła do sekretariatu do 4 marca.

W przypadku, gdy wybrany przez studenta fakultet zostanie odwołany student ma możliwość zapisania się na inny fakultet. Po drugim tygodniu semestru zostanie ogłoszona lista fakultetów odwołanych z powodu zbyt małej ilości uczestników. Po korektach, liczba uczestników zajęć fakultatywnych nie powinna liczyć więcej, niż 30 uczestników.

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

Studentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal". Student zobowiązany jest w takim przypadku do płatnego powtarzania przedmiotu.

 

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,

b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,

c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć). 

 

 

 


 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.