bannerzajecia.jpg

Zapisy na bloki specjalizacyjne, moduły oraz zajęcia fakultatywne

WYBÓR SPECJALNOŚCI 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na bloki specjalizacyjne odbywać się będą przez Internet w ramach rejestracji żetonowej. Informacja o terminie rejestracji zostanie przesłana na adres mailowy roku.

 

Studenci kulturoznawstwa II stopnia (studia magisterskie) mogą wybrać jedną z 5 specjalności:

  1. 1. Teatr w kulturze – wybór przedmiotu: Teatr tańca i ruchu
  2. 2. Filmoznawstwo – wybór przedmiotu: Współczesne teorie filmu
  3. 3. Nowe media i kultura cyfrowa – wybór przedmiotu: Estetyka nowych mediów
  4. 4. Promocja sztuki – wybór przedmiotu: Rynek sztuki
  5. 5. Twórcze pisanie – wybór przedmiotu: Estetyka literatury

 

Wybór wskazanego przedmiotu jest równoznaczny z wyborem całego bloku specjalności.

Rejestracja na specjalności będzie odbywała się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl

 

W zapisach na bloki specjalności obowiązują limity – 20 miejsc. 

Każdy student dysponuje jednym żetonem.

 

PROSIMY O DOKONYWANIE PRZEMYŚLANYCH DECYZJI PODCZAS ZAPISÓW.

 

W sytuacji, gdy Państwa żeton nie jest aktywny proszę kontaktować się z Panem Sebastianem Mikołajczykiem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

WYBÓR SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

Podczas pierwszych dwóch tygodni semestru letniego student kulturoznawstwa magisterskiego powinien korzystać z konsultacji oraz zajęć seminaryjnych, aby ustalić promotora i zakres tematyczny pracy magisterskiej. Po tym terminie zostanie ogłoszona rejestracja żetonowa i zapisy na konkretne seminaria.  Termin rejestracji zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy roku.

 

WYBÓR MODUŁU 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na moduły odbywać się będą przez Internet w ramach rejestracji żetonowej. Informacja o terminie rejestracji zostanie przesłana na adres mailowy roku.

 

Studenci kulturoznawstwa I stopnia (studia licencjackie) mogą wybrać jeden z 3 modułów:

Moduł 1) Ciało w kulturze – poprzez wybór przedmiotu: Kulturowa historia ciała

Moduł 2) Kultury pozaeuropejskie – poprzez wybór przedmiotu: Tradycje kulturowe Indii i Japonii

Moduł 3) Narracje kulturowe – poprzez wybór przedmiotu: Narracje tożsamościowe

 

Studenci kulturoznawstwa I stopnia nie mogą wybierać dowolnie przedmiotów z różnych modułów. Należy zdecydować się na jeden moduł i w jego ramach należy zaliczyć wszystkie przewidziane w programie przedmioty. Wybór wskazanego przedmiotu wiąże się z wyborem całego modułu.

 

Informacje dotyczące modułów znajdują się na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce "Dla Studentów/Zajęcia fakultatywne i modułowe/Sylabusy proponowanych zajęć"

 

Rejestracja na moduły będzie odbywała się poprzez następującą stronę: https://ul.uni.lodz.pl

 

W zapisach na bloki zajęć modułowych obowiązują limity – 12 miejsc. 

Każdy student dysponuje jednym żetonem. PROSIMY O DOKONYWANIE PRZEMYŚLANYCH DECYZJI PODCZAS ZAPISÓW.

W sytuacji, gdy Państwa żeton nie jest aktywny proszę kontaktować się z Panem Sebastianem Mikołajczykiem  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

WYBÓR ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne odbywać się będą przez Internet w ramach rejestracji tradycyjnej.

 

Rejestracja odbędzie się przez system USOS. Jednak sama rejestracja nie gwarantuje udziału w zajęciach. Niezbędna jest obecność podczas pierwszych dwóch zajęć, gdy prowadzący wykładowca dokonuje korekty listy uczestników i przesyła poprawioną listę do Pana Sebastiana Mikołajczyka  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

W przypadku nieobecności podczas dwóch pierwszych zajęć fakultatywnych student zostaje wykreślony z listy uczestników. Jeśli jego absencja wynika z choroby lub przypadków losowych ma obowiązek powiadomić o tym wykładowcę pocztą elektroniczną.

 

Na zajęcia fakultatywne oferowane przez IKW obowiązują limity – 17 miejsc. Punktacja ECTS wynika z siatek studiów i jest różna dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, w związku z czym prowadzący może także określić inne wymagania dla każdego z poziomu studiów.

 

W przypadku zajęć fakultatywnych studenci mogą także wybierać poszczególne przedmioty z zajęć modułowych. Na przykład jeden przedmiot z modułu 2: Narracje kulturowe np. Narracje tożsamościowe. Dla studentów spoza kulturoznawstwa I stopnia oferta ta zawiera dodatkowe miejsca. Rejestracja następuje w tym przypadku podczas pierwszych zajęć, bezpośrednio u wykładowcy prowadzącego dany przedmiot.

 

Informacje dotyczące oferty zajęć fakultatywnych znajdują się na stronie https://kulturoznawstwo.uni.lodz.pl w zakładce Dla Studentów/Zajęcia fakultatywne i modułowe/Sylabusy proponowanych zajęć

 

W przypadku, gdy wybrany przez studenta fakultet zostanie odwołany student ma możliwość zapisania się na inny fakultet (rezerwa 3 miejsc). Po drugim tygodniu semestru zostanie ogłoszona lista fakultetów odwołanych z powodu zbyt małej ilości uczestników. Po korektach, liczba uczestników zajęć fakultatywnych nie powinna liczyć więcej, niż 20 uczestników. Decyzje dotyczące zwiększenia tego limitu może podjąć jedynie Dyrektor IKW.

 

Każdy student ma obowiązek sprawdzić w swoim USOSie, czy jest przypisany do właściwych zajęć, w przypadku zaistnienia błędu, natychmiast należy zgłosić taką informację prowadzącemu; po rozpoczęciu sesji egzaminacyjnej dziekanat nie będzie rozpatrywał zgłoszeń w sprawie niezgodności pomiędzy wpisanymi i rzeczywiście realizowanymi fakultetami.

S

tudentowi, który zrezygnował z udziału w zajęciach fakultatywnych po dokonaniu zapisu, prowadzący wpisuje w USOSie formułę „n/zal". Student zobowiązany jest w takim przypadku do płatnego powtarzania przedmiotu. 

 

Każdy student ma prawo zaliczyć/przepisać (w przypadku studiowania na dwóch kierunkach) w toku całych studiów jako przedmioty fakultatywne na poziomie licencjackim maksymalnie trzy, na poziomie magisterskim dwa przedmioty z innego kierunku studiów/ specjalności (także prowadzone na innym wydziale UŁ lub w innej uczelni), o ile:

a) otrzyma zgodę wykładowcy prowadzącego dany przedmiot i dyrektora IKW,

b) dopełni wszelkich formalności nie później niż w trzecim tygodniu trwania semestru,

c) zaakceptuje zasadę, iż każdy przedmiot zaliczony poza macierzystym kierunkiem posiada wartość przypisaną zajęciom fakultatywnym na kulturoznawstwie (zależnie od roku studiów i realizowanej siatki zajęć).

 

PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI ŻETONOWEJ NA SPECJALIZACJE BĄDŹ MODUŁY DYREKTOR IKW PODEJMUJE OSTATECZNĄ DECYZJĘ I ZATWIERDZA LISTY PRZYJĘTYCH OSÓB. WSZELKIE ODWOŁANIA NALEŻY KIEROWAĆ DO DYREKTORA IKW prof. dr hab. Agnieszki Izdebskiej.

 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.