Instytut Kultury Współczesnej - Zagadnienia Rodzajów Literackich
Zagadnienia Rodzajów Literackich
okadka.png

THE PROBLEMS OF LITERARY GENRES

LES PROBLÈMES DES GENRES LITTÉRAIRES


O „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”

To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki  genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata.  Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie,  materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil  pisma,   otwierają szerzej  łamy dla wszelkiego typu  studiów literaturoznawczych  bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także  teksty  o  tematach  kulturoznawczych, które będą  penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. 

"ZRL"  to jedyne  w Polsce czasopismo wielo-języczne, w którym kształtuje się między-narodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór   powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre”.
Adres Redakcji:

Katedra Teorii Literatury, 

Instytut Kultury Współczesnej

Uniwersytet Łódzki

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

             wroblewski.michal@uni.lodz.pl

             zrllodz@gmail.com

 

 

Redakcja


Redaktor Naczelny:  (Editor-in-Chief)

Jarosław Płuciennik 

Redakcja: (Editors)

Joanna Jabłkowska (Łódź), Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar), Michał Wróblewski (Łódź),

Sekretarz Redakcji:

Agnieszka Śliz


Rada Redakcyjna (Advisory Board)

Uszula Aszyk (Warszawa)

Mária Bátorowa (Bratislava) 

Włodzimierz Bolecki (Warszawa)

Hans Richard Brittnacher (Berlin)

Grzegorz Gazda (Łódź)

Margaret H. Freeman (Heath, MA)

Marja Härmänmaa (Helsinki)

Bogumiła Kaniewska (Poznań)

Ewa Kraskowska (Poznań)

Vladimir Krysinski (Montréal)

Erwin H. Leibfried (Giessen)

Anna Łebkowska (Kraków)

Danuta Opacka-Walasek (Katowice)

Ivo Pospíšil (Brno)

Charles Russell (Newark, NJ)

Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck) 

Dariusz Śnieżko (Szczecin)

Reuven Tsur (Jerusalem)


Redaktorzy Założyciele: (Founders Editors)

 

Stefania Skwarczyńska

Jan Trzynadlowski

Witold Ostrowski


Zamówienia

Poszczególne numery można zamawiać za zaliczeniem pocztowym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym (90-505 Łódź, ul. M. Curie- Skłodowskiej 11) oraz na stronie internetowej Księgarni ŁTN. 

Informacja dla  autorów

 

Termin ostateczny nadsyłania tekstów to koniec marca każdego roku.

Prosimy o nadsyłanie w formie elektronicznej i papierowej różnych typów tekstów, które pasują do głównych działów pisma: Rozprawy (duże studia, trzon każdego zeszytu),   Przeglądy i recenzje  (artykuły przeglądowe oraz recenzje najnowszych książek obcych i polskich) oraz  Materiały do „Słownika rodzajów literackich” (hasła słownikowe z literatury światowej,   opracowywane przez specjalistów polskich i zagranicznych). Rozprawy są opiniowane przez członków Rady Redakcyjnej. 

 

ZRL publikuje w językach kongresowych: po angielsku, francusku, niemiecku, rosyjsku i hiszpańsku oraz w języku polskim. Wszystkie artykuły powinny mieć streszczenie, hasła kluczowe i tytuł w języku angielskim.

Mile widziane przestrzeganie stylu odnośników jak w MHRA Style Guide:  http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml

 

Ogólne wyznaczniki edycji tekstu: 

 

wskazowki_redakcyjne_zrl

 

Przed nadesłaniem artykułu prosimy o kontakt z redakcją i uzgodnienie formatu nadsyłanych tekstów.

 

Procedura recenzowania: każdy zgłoszony artykuł naukowy jest poddany "double blind review", tzn. wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie będą znać danych autora. Autor nie zna także nazwisk recenzentów poza zbiorczą listą recenzentów danego numeru. Tzw. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wykryte przez redakcję przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych instytucji. Redakcja dysponuje zaporą antyplagiatową. 

 

Autorzy proszeni są o nadsyłanie krótkiej informacji o sobie i swojej profesjonalnej afiliacji.

 

Interesują nas prace niepublikowane, oryginalne, nowatorskie.

 

 

 

Lista recenzentów tomu 56 (111), 2013, z. 1


Hans Richard Brittnacher

Stephen Dewsbury

Marja Härmänmaa

Reinhard Ibler

Agnieszka Izdebska

Bogumiła Kaniewska

Michał Kuziak

Alina Kwiatkowska

Erwin Leibfried

Małgorzata Leyko

Lars Lönnroth

Piotr Mitzner

Magdalena Rembowska-Płuciennik

John R. Yamamoto-Wilson

 

 

Historia

Czasopismo (półrocznik) istnieje od 1958 r. Zostało powołane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym przez profesorów  i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego Stefanię Skwarczyńską (1902-1988), Jana Trzynadlowskiego (1912-1995; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) i Witolda Ostrowskiego (1914-2006). Wychodzi nieprzerwanie do dziś (z pewnymi zakłóceniami na początku lat 80.), przez dwadzieścia kilka ostatnich lat raz do roku, od 2011 dwa razy w roku. 

Trzon redakcji tworzą   od samego początku pracownicy  Katedry Teorii Literatury  Instytutu Kultury Współczesnej (dawniej Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) Uniwersytetu Łódzkiego. Funkcję redaktora naczelnego pisma pełnili Stefania Skwarczyńska (1958-1988), Jan Trzynadlowski (1989-1995) i Grzegorz Gazda (1996-2010), który wchodzi becnie w skład Rady Redakcyjnej czasopisma. 


THE PROBLEMS OF LITERARY GENRES 

 

The address: Chair of Literary Theory, Institute of Contemporary Culture Univeristy of Lodz, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, POLAND e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl.

 

Editor-in-Chief: Jarosław Płuciennik 

Editors: Joanna Jabłkowska (Łódź), Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar), Michał Wróblewski (Łódź) ( wroblewski.michal@uni.lodz.pl)

Secretary: Agnieszka Śliz ( zrllodz@gmail.com )

 

Advisory Board:

 

Urszula Aszyk (Warszawa)

 

Mária Bátorowa (Bratislava)

 

Włodzimierz Bolecki (Warszawa)

 

Hans Richard Brittnacher (Berlin)

 

Grzegorz Gazda (Łódź),

 

Margaret H. Freeman (Heath, MA)

 

Marja Härmänmaa (Helsinki)

 

Bogumiła Kaniewska (Poznań)

 

Ewa Kraskowska (Poznań)

 

Vladimir Krysinski (Montréal)

 

Erwin H. Leibfried (Giessen)

 

Anna Łebkowska (Kraków)

 

Danuta Opacka-Walasek (Katowice)

 

Ivo Pospíšil (Brno)

 

Charles Russell (Newark, NJ)

 

Mark Sokolyanski (Odessa-Lübeck)

 

Dariusz Śnieżko (Szczecin)

 

Reuven Tsur (Jerusalem)

 

 

Founders Editors:

Stefania Skwarczyńska, Jan Trzynadlowski, Witold Ostrowski

 

Orders/ Requests

 

All issues can be ordered in the Lodz Scientific Society (M. Curie-Sklodowska 11, 90-505Lodz) and on the Lodz Scientific Society’s Website Bookshop: http://sklep.ltn.lodz.pl/ 

 

About The Problems of Literary Genres 

 

“The Problems of Literary Genres” is a refereed academic multilingual journal edited at the University of Lodz, Poland devoted to the study not only of literary genres, but also to comparative literature, and to literary theory and cultural studies. The Journal publishes annually articles and reviews as well as conference reports from all over the world in English, Polish, Russian, French, German and Spanish. The Journal has been existing since 1958. Its volumes are widely distributed and available in many complete libraries. 

 

Call for Papers 

 

The journal invites contributions from a wide community of researchers. Authors are welcome to submit an electronic version formatted in Rich Text Format with up to 300-word abstract (total word count of approximately 6000). All submissions are subject to two double-blind reviews. We are waiting for critical, original and innovative submissions written from any theoretical angle not later than April 30 each year. Please, send, electronically, the abstract to the Editor Michał Wróblewski <wrooble@wp.pl> or to the Editor-in-Chief - Prof. Jaroslaw Płuciennik (jarrek@uni.lodz.pl). Footnotes are to be used for further explanations as well as for bibliographical details placed at the bottom of the page. Footnote numbers should be placed after punctuation marks. While writing papers, please, follow instructions in MHRA Style Guide available:http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/ 

 

editorial_guidelines 

 

History 

The journal exists since 1958, it has been appointed by Scientific Society in Lodz by professors and lecturers of the University of Lodz: Stefania Skwarczynska(1902-1988), Jan Trzynadlowski (1912-1995, professor at the University of Wroclaw) and Witold Ostrowski (1914-2006). The Journal is being continuously published to the present day (with some interference in the early 80s) once a year (in November) for more than twenty years in the double volume. In 2011, two books came out. The core of the editorial board consists of professors from the Chair of Literary Theory at the Institute of Contemporary Culture, University of Lodz (formerlyInstitute of Theory of Literature, Theatre and Audiovisual Arts). Editors-in-chief were: Stefania Skwarczynska (1958-1988), John Trzynadlowski (1989-1995) and Grzegorz Gazda (1996-2010), who has now became a member of the Advisory Board.


Ostatnio wydany zeszyt:
"Zagadnienia Rodzajów Literackich"
tom 56, z.2 (112), 2013


 
Instytut Kultury Współczesnej
Pałac Biedermanna, 91-431 Łódź, ul. Franciszkańska 1/5, tel./fax (42) 665 51 33