bannerpracownicy2.jpg

Prof. UŁ, dr hab. Tomasz Majewski

rumunis.jpg
Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej
Zakład Teorii Kultury

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

specjalność naukowa: problematyka pamięci zbiorowej, reprezentacje  Holocaustu, teoria kultury popularnej, film animowany
 
 CV:
ur. w 1974 r. w Łodzi
2012 - kolokwium habilitacyjne w WSPS (Wwa) i stopień dr hab.
2008 przewodniczący łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
2006-2007 p.o. kierownika Zakładu Teorii Kultury
2006 opiekun naukowy i inicjator Międzywydziałowego Koła Teoretyków Kultury
2004-2006 członkowstwo w Polskim Towarzystwie Estetycznym, Polskim Towarzystwie Kulturoznawczym, w Stowarzyszeniu „Venae Artis”, współpraca z Gabinetem Edukacji Filmowej
2003 sekretarz konferencji naukowej „Pamięć Shoah – współczesne reprezentacje”
2002 obrona rozprawy doktorskiej „O konstytuowaniu się realności w filmie fabularnym. Świadomość tetyczna i jej modyfikacje w doświadczeniu odbioru filmowego” (recenzenci: prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska, dr hab. Jacek Ostaszewski), od października  adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej 
1998-2002 studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych,
1993-1998 studia magisterskie w Katedrze Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ, indywidualny tok studiów pod opieką dr D. Szajnert poszerzony o przedmioty z programu studiów polonistycznych i filozoficznych, felietony z Biennale Sztuki Papieru dla Radia Plus; praca w Kole Naukowym Filmoznawców UŁ, udział w konferencji studenckiej „Kino ma 100 lat” i wyróżnienie za referat „Andriej Rublow: artysta nieznany”; redakcja gazety festiwalowej w Cottbus, współorganizacja przeglądu kina polskiego w Lyonie, Grenoble i Chambery w ramach Festiwalu Kina Środkowoeuropejskiego; praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. A. Zalewskiego „Film katastroficzny. Struktura gatunku i jego funkcja wobec społeczności”
1989-1993 nauka w III L.O. im. T. Kościuszki w Łodzi, laureat I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie MEN, Fundacji Szalom oraz rządu Izraela „Historia i kultura Żydów polskich”, nagroda: wyjazd do Jerozolimy i kibucu im. „Bojowników Getta”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na recenzję teatralną (o spektaklu „Bruno Schulz artysta nieznany”)
zajęcia kursowe 2002-2009:
estetyka, filozofia kultury, historia kultury, niefabularne rodzaje filmowe, teoria filmu, estetyka filmu, wstęp do kulturoznawstwa, teoria kultury
  zajęcia fakultatywne 2002-2009: Wybrane pojęcia nowoczesności 
Filozofia obrazu od Platona do Baudrillarda;
Maska, persona, maskarada. Kulturowa rola maski (wspólnie z I. Lewkowicz)
Realizm traumatyczny w dokumencie filmowym
Zagłada w dokumencie filmowym: „Shoah” Claude Lanzmanna;
Historia, dyskurs, ironia: narracja w filmach dokumentalnych Marcela Ophülsa
Film animowany. Wybrane zagadnienia
Od McCay’a do Disneya: historia animacji
Marcel Ophüls: polityka i biografia
Slapstick – estetyka destrukcji
„Amerika ist beatiful” : żydowsko-niemieccy emigranci w Hollywood
  artykuły w czasopismach naukowych:
 • Obecność zakryta spojrzeniem. Próba ontologii wizerunku, „Principia” vol. 26 , 2000,
 • Zwierciadło Bergmana, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 2000 z. 1/2,
 • Frozen Time versus Total Temporalization - Two Extremes of Boredom: Some Notes on the Poetics of Film, “Art Inquiry”, 2001 , Vol. 3
 • Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu, „Sztuka i Filozofia”, 2003, Nr 22/23,
 • Baudrillard i onto-(teo)-logia, „Estetyka i Krytyka”, 2003 nr 1
 • Sub specie mortis. Notes on Claude Lanzmann’s  »Shoah«, „Kultura Współczesna”, 2003, nr 4,
 • Grand récit inaczej, czyli legitymizacja narracji, „Teksty Drugie”, 2004 nr 1/2 s. 185-198
 • Das Ereignis Auschwitz: ontologia współczesności, „Teksty Drugie”, 2005, nr 4, s.79-87
 • Morfologia spojrzenia: o modalnościach uwagi, „Dyskurs”: Zeszyty naukowo-artystyczne  ASP we Wrocławiu, 2005, nr 2,
 • Produkcja wizualna i kryzys przedstawienia. Charcot i ikonografia histerii, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2006, nr 1.
 • Pozycja intencjonalna widza: projekcja ciała w pole obrazu, „Przestrzenie Teorii”, nr 6, 2006
 • The (Post) Modern Politics of Ornament: Kracauer, Berkeley and Sherrie Levine, „Art. Inquiry”, vol. IX (XVIII) 2007, współautorstwo A. Rejnika-Majewska
 • Walter Benjamin I Myszka Miki. „Moment mesjański” w kulturze masowej albo krytyka melancholijnej krytyki, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2, 2007
 • Świadectwo – między wnętrzem i  zewnętrzem języka, „Teksty drugie”  nr 5, 2007
 • Modernizmy i ich losy, „Teksty drugie”, nr 3, 2008
 • „Herbarium czystej zewnętrzności”: Kracauer, Berkeley, Sherrie Levine, „Estetyka i Krytyka”  nr 15/16,  2008/2009, współautorstwo A. Rejnika-Majewska
 • Emigranci i kryzys modernizmu,  „Kultura Współczesna” , nr 4 (58) 2009 ( w druku)
 • Komiks i animacja, czyli tożsamość przepracowana, „Dialog”, nr 10, 2009, s. 94-107.
 • Zobaczyć Gorgonę. Kracauer i teoria filmu po Zagładzie, „Kwartalnik Filmowy”, nr 67-68, 2009, s. 42-55
 • Zobaczyć Gorgonę. (o sympozjum „Holocaust, nazizm a problem obrazowania”), „Dialog”, nr 1, 2010
  artykuły w tomach zbiorowych:
 • Schemat fabularny filmu katastroficznego. Analiza mitograficzna, [w:] Lustra i krzywe zwierciadła. Społeczne konteksty kina i telewizji, Re. K. Klejsa i G. Skonieczko, Kraków 2002.
 • »Nicość, co wślizguje się w byt«. Uwagi na temat nudy i odrealnienia w odbiorze filmowym, [w:]  Film: fabryka emocji, red. K. Klejsa i T. Kłys, Kraków 2003.
 • Getto w kolorach Agfa. Uwagi o »Fotoamatorze« Dariusza Jabłońskiego, [w:] Między słowem a obrazem, red. M. Jakubowska, T. Kłys, B. Stolarska, Kraków: Rabid, 2004.
 • Pamięć i przypomnienie, [w:] Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu – aktorze, red. M. Leyko i  I. Jajte-Lewkowicz, Łódź 2005.
 • Sub specie mortis. O »Shoah« Claude Lanzmanna, [w:]  Aksjotyczne przestrzenie kultury, red. E. Tańczuk i D. Wolska, Wrocław 2005
 • Medicine Man - zapomniane muzeum Henry’ego Wellcome’a, [w:] Muzeum sztuki: od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk, (w druku)
 • Od Feature Concert do Gesamtkunstwerk : »Fantazja« Walta Disneya, [w:] Kino amerykańskie: twórcy i dzieła, red. E. Durys, K. Klejsa, (w druku)
 • Sekretny głos – utajone misterium odpowiedzialności: Derrida, Patočka i dług Heideggera, [w:] Derrida/adirreD, red. D. Ulicka i Ł. Wróbel, Pułtusk 2006
 • Obraz, trauma, desublimacja: o reprezentacji ikonicznej doświadczenia granicznego, [w:] Nowoczesność  jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006
 • Poznanie estetyczne, esej  i  irredenta antykartezjańska, [w:] Literatura i wiedza, red. W. Bolecki i E. Dąbrowska,  Warszawa 2006
 • Świadectwo – między wnętrzem i  zewnętrzem języka, [w:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki,  E. Nawrocka, IBL Warszawa 2008
 • Produkcja wizualna i kryzys przedstawienia. Jean Martin Charcot i ikonografia histerii, [w:] Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, red.  E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Kraków 2008
 • Pamięć, ironia, polityka historyczna. Wokół Hotelu Terminus Marcela Ophülsa [w:] Zagłada. Współczesne problemy rozumienia,  red.  Ewa Domańska, B. Krupa, Poznań 2009
 • Metamorfozy tożsamości etnicznej w komiksie jako egzemplifikacja odrzucenia schematów wartościowania gatunku, [w:] Komiks a problem kiczu. Antologia, red. K. Skrzypczak, Łódź 2009, ss.  106-113.
 • Pamięć, ironia, polityka historyczna. O filmach Marcela Ophülsa,[w:] Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawienia,
  red. P. Czapliński, E. Domańska, Poznań 2009, ss. 251-268.
 • Herbarium czystych zewnętrzności: Kracauer, Busby Berkeley, Sherrie Levine, „Krytyka i Estetyka”, nr 15/16 (2/2008 - 1/ 2009), ss.132-147 (współautorstwo A. Rejniak-Majewska)
 • Dyskurs publiczny po Shoah, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, ss. 237-244.
 • Siegfried Kracauer i teoria filmu po Zagładzie, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, ed. by. T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, ss. 899-912.
 • The Lodz Ghetto in Agfacolor. Notes on Dariusz Jabłoński's ‘Photographer’, [in:] Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, ed. by T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009, ss. 203-210.
  redakcja książek:
 • Rekonfiguracje modernizm. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, WAiP, Warszawa 2009
 • Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, Officyna, Łódź 2009, ss. 934 (wspólnie z Anną Zeidler-Janiszewską)
  http://www.wydawnictwo-officyna.pl/ksiazka.php?idksiazki=3
 • Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, Officyna, Łódź 2010, ss. 318 (wspólnie z Anną Zeidler-Janiszewską) http://www.wydawnictwo-officyna.pl/ksiazka.php?idksiazki=4
 eseje, publicystyka, artykuły popularnonaukowe:
 • Erozja rzeczywistości, „Fraza”, 2000 nr 4.
 • Królewna Śnieżka, „Fluid”, 2001, nr 8.
 • Wypisy do »fenomenologii polskości« (Brzozowski, Gombrowicz, Wikacy), „Pressje”, 2002/2003, teka trzecia
 • Czynności upiększające albo asceza w dobie pism kobiecych, „Zeszyty Karmelitańskie”, 2003 nr 3
 • Ikonografia Salpêrière: spektakl histerycznego ciała, „Rita Baum”, nr 4, 2006
 • Ulice bez pamięci", "Słowo żydowskie" 2009,
 • Tożsamości żydowskie w obszarze awangardy, “Słowo Żydowskie” nr 10 (452) 2009, ss. 20-25.
  udział w konferencjach:
 • Film i filozofia, (październik 2000, Gdańsk)
 • Ontologia sztuk. Sztuka ontologii (marzec 2003, Warszawa)
 • Pamięć Shoah- współczesne reprezentacje (maj 2003, Łódź)
 • Aksjotyczne przestrzenie kultury (październik 2003, Wrocław)
 • Derrida, Derrida (czerwiec 2005, Warszawa)
 • Literatura i wiedza (wrzesień 2005, Kamień Śląski)
 • Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? (październik 2005, Kraków)
 • Etos życia, etos sztuki II, (październik 2005, Łódź)
 • Pamięć przeszłości we współczesnej humanistyce (październik 2005, Poznań)
 • Information Warfare (październik 2005, Łódź)
 • Nowoczesność jako doświadczenie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 4-6 kwietnia 2006
 • Literackie reprezentacje doświadczenia, XXXIV Konferencja Teoretycznoliteracka, Gdańsk- Sobieszewo 19-22 września 2006
 • Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawienia, Instytut Historii UAM, Poznań 1-2 marca 2007
 • Ciało w perspektywie współczesnej humanistyki, IFiS PAN, Warszawa  7-9 grudnia 2006
 • Konferencja „Spektakle zmysłów”, Białystok 4-6 czerwca, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Śląski, referat: Regimenty wstrząsów, aparat „innerwacji”: Walter Benjamin i Siegfried Kracauer o kinie oraz przemianach sensorium w nowoczesności
 • „Granice kultury” I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice-Cieszyn 15-17 października 2009, referat: Archiwum obrazów, kinetyka pamięci – Aby Warburg i Jean-Luc Godard
 • Ogólnopolska konferencja „Nowy idiografizm?” Uniwersytet Wrocławski 20 listopada 2009, referat: Odłamek czy prafenomen? Konkret materialny u Siegfrieda Kracauera i Waltera Benjamina,
 • Al Jolson i problematyka campu etnicznego, wykład wygłoszony w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 26 listopada 2009.
  organizacja konferencji naukowych:
 • Sympozjum Zobaczyć Gorgonę. Holocaust, nazizm a problem obrazowania w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi 11-12 września 2009, goście honorowi prof. G. Didi-Huberman,  prof. S. Liebmann
członkostwo  w  towarzystwach, radach i komitetach  naukowych
 • członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
 • przewodniczący łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego

 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.