bannerliteratura.jpg

Katedra Teorii Literatury

  • Jesteśmy najstarszą uniwersytecką katedrą teorii literatury w powojennej historii nauki polskiej. 
  • Od siedemdziesięciu lat podstawę naszych badań stanowi niezmiennie poetyka, którą łączymy z różnymi metodami i narzędziami badawczymi. 
  • Od blisko sześćdziesięciu lat nieprzerwanie wydajemy czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. 
  • Wyniki prac naukowych wykorzystujemy w działalności dydaktycznej, prowadząc zajęcia dla studentów kulturoznawstwa, jak również dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii polskiej.
 
Tak jak niegdyś teoria literatury dostarczała narzędzi do badań nad teatrem i filmem, tak wciąż poetyka stanowi podstawę dla badań kulturowych nad literaturą, prowadzonych w Katedrze Teorii Literatury. Działalność naukowa i dydaktyczna Katedry obejmuje zarówno poetykę teoretyczną, zwłaszcza dla studentów specjalności literaturoznawczych, jak i poetykę praktyczną, szczególnie dla adeptów specjalności Twórcze pisanie.
Niemal wszystkich badaczy z zespołu połączyło także opracowywanie haseł Słownika rodzajów i gatunków literackich (Kraków: Uniwersitas 2006, wyd. I,  red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska; Warszawa:  PWN 2012, wyd. II, red. G. Gazda). Jego dwa wydania podsumowują studia genologiczne, zapoczątkowane przez prof. Stefanię Skwarczyńską, a dokumentowane od 1958 przez międzynarodowy półrocznik „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, którego redaktorem naczelnym jest obecnie prof. Jarosław Płuciennik.
 
Poetyka literatury polskiej i światowej w ujęciu teoretycznym, historycznym i komparatystycznym spaja wielość metodologii eksplorowanych, rozwijanych i praktykowanych w Katedrze (m.in. kognitywizm, intertekstualizm, performatyka, feminizm i gender studies czy postkolonializm). Zainteresowania badaczy z zespołu dotyczą w szczególności:
  • poetyk literatury polskiej i światowej XX i XXI w., ewolucji form genologicznych i narracyjnych w kontekście przemian kulturowych, w tym fenomenów literatury popularnej (zjawisk takich jak gotycyzm czy fantasy), liberatury czy literatury elektronicznej;
  • badań nad teorią interpretacji, teorią tekstu dramatycznego, teorią wzniosłości i problematyką empatii, teorią i praktyką awangardy, korespondencją sztuk, kulturą literacką; 
  • związków literatury i antropologii oraz literatury i historii, literackich reprezentacji Holocaustu oraz dziejów i kultury Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji żydowskiej Łodzi.
Katedra zorganizowała w ostatnich latach kilka międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji: Literatura prze-pisana (2014); On-line / Of-line – tekst a doświadczenie (2013); Rodzaje i style krytycyzmu (2011); Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Środkowej: lata powojenne (2011); Futuryzm. Przyszłość sto lat później (2010); Literatura, kultura i tolerancja  (2007); Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury (2006); Realizm magiczny. Teorie i realizacje artystyczne (2004); Stereotypy w literaturze (i tuż obok) – z IBL PAN (2002); Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo (2001). 
 
Na rok 2015 planujemy obchody 70-lecia Katedry, bowiem jej historia sięga 1945 roku, w którym powołano ją dla Profesor Stefanii Skwarczyńskiej. Od 1973 r. Katedrą kierowała Profesor Teresa Cieślikowska, w 1997 r. obowiązki te przejął  Profesor Grzegorz Gazda, w 2014 – Profesor Jarosław Płuciennik. Katedra dała początek Instytutowi Kultury Współczesnej (dawniej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych), który dziś tworzy wraz z Katedrą Dramatu i Teatru oraz Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej.  
 
Więcej informacji - zobacz:
przestrzenie

 

 
 

 
 
Instytut Kultury Współczesnej
Wydział Filologiczny UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel. (42) 665 51 33, tel./fax (42) 665 51 32; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.